30. 06. 2121.

Дана 30.06.2021. године, спроведено је уништење трајно одузетог моторног возила марке „Volkswagen“ тип „Caddy“, а за које је  Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-638/21 од 04.03.2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број 21/21) одређено да се уништи.

Наведено возило је правоснажном пресудом Основног суда у Требињу број 95 0 К 049841 17 Кпс од 03.10.2017. године одузето примјеном мјере безбједности одузимања предмета. Обзиром да су на возилу биле урађене преправке, односно направљена дупла преграда испод товарног сандука у сврху скривеног превоза предмета исто није могло бити предмет продаје или поклона због чега је одлуком Владе Републике Српске  одређено да се се уништи.

Поступак уништења наведеног трајно одузетог моторног возила обављен под надзором Агенције а у складу са уговором склопљеним између Агенције и правног лица „H.I.T.“ доо, са сједиштем у Бања Луци, улица Вељка Млађеновића бб, а којем је од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију рјешењем број 15.04.962-127/12 од 23.05.2017. године издата дозвола за управљање и опасним отпадом индексног броја 16 01 04*, на локацији к.ч. број 1081/1 к.о. Врбања 2,  за поступке обраде: R4, R5, R13.

У складу са склопљеним уговором, правно лице „H.I.T.“ доо Бања Лука је откупило отпадно возило по цијени од 0,35 КМ/kg цјеловитог возила, односно платило откупну цијену возила у износу од 351,75 КМ. Откупна цијена је уплаћена на рачун јавних прихода буџета Републике Српске.