О агенцији

Агенција за управљање одузетом имовином, као управна организација у саставу Министарства правде Републике Српске основана је Законом о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 12/10).
У складу са законским одредбама Агенција обавља стручне и друге послове који се односе на:

 • управљање одузетом имовином стеченом извршењем кривичног дјела, предметима кривичног дјела из члана 62. Кривичног закона Републике Српске, имовинском користи прибављеном кривичним дјелом из члана 94. до 96. и имовином датом на име јемства у кривичном поступку,
 • вршење стручне процјене одузете имовине стечене извршењем кривчног дјела,
 • складиштење, чување и продају одузете имовине стечене извршењем кривичног дјела и располагање тако добијеним средствима,
 • вођење евиденција о имовини којом у смислу тачке а) управља и о судским поступцима  у којима је одлучивано о таквој имовини,
 • учествовање у пружању правне помоћи,
 • учествовање у обуци државних службеника у вези са одузимањем имовине стечене извршењем кривичног дјела,
 • обављање других послова у складу са Законом о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела и
 • обављање послова у вези са имовином стеченом извршењем прекршаја. 

Надлежност

 • Послове из своје надлежности обавља по службеној дужности или по налогу тужилаштва и суда
 • Управљање одузетом имовином предвиђеном Законом
 • Сви републички и други органи, организације и јавне службе дужни су пружати помоћ Агенцији

Органи надлежни за откривање, одузимање и управљање имовином стеченом извршењем кривичног дјела су: тужилаштво, суд, Министарство унутрашњих послова и Агенција за управљање одузетом имовином.

Стручне и са њима повезане послове Агенција обавља у оквиру Одјељења за управљање одузетом имовином, Одсјека за финансије и рачуноводство и Одсјека за правне и опште послове.​​