Директор

СВЈЕТЛАНА КУСИЋ

Тел:   +38751 456 500
Факс: +38751 456 504
Е-mail: s.kusic@auoi.vladars.rs
Адреса: Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Руководи радом Агенције, врши најсложеније послове из дјелокруга Агенције који захтијевају посебну стручност, самосталност и одговорност у раду, распоређује послове на организационе јединице у оквиру Агенције и координира  рад истих, стара се за законито и благовремено обављање послова, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, предлаже мјере за побољшање стања у области Агенције, те обавља и друге послове у складу са законом.​

Замјеник директора

ЗОРАН СТАРЧЕВИЋ

 Тел:   +38751 456 500
Факс: +38751 456 504
Е-mail: z.starcevic@ auoi.vladars.rs
Адреса: Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Агенције, замјењује директора у његовој одсутности, по налогу директора организује колегиј, одржава ниво редовне сарадње и координира рад са државним и другим органима у вези са пословима Агенције, стара се за законито и благовремено обављање послова из дјелокруга организационих јединица, обавља и друге послове по налогу директора.​

Одјељење за управљање одузетом имовином

Начелник одјељења за управљање одузетом имовином:

АЛЕКСАНДАР СЛАДОЈЕВИЋ

Тел:   +38751 456 500
Факс: +38751 456 504
Е-mail: а.sladojevic@auoi.vladars.rs
Адреса: Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Опис послова: руководи и организује рад по плану и утврђеним приоритетима у одјељењу, стара се за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга одјељења, анализира стање и предлаже предузимање одговарајућих мјера ради ефикасног обављања послова и задатака из дјелокруга одјељења, усмјерава, координира, надзире и пружа стручну помоћ запосленима у одјељењу у вези са извршавањем задатака, спроводи активности на оцјењивању запослених у одјељењу, организује стручне и консултативне састанке ради рјешавања процедуралних и других питања у вези са радом одјељења, сачињава информације, учествује у изради извјештаја о раду  и плана рада Агенције, прелаже доношење одлука о формирању радних група или стручних комисија за рјешавање одређених задатака, контролише вођење евиденција о одузетој имовини, контролише и координира поступак продаје одузете имовине и обавља друге задатке по налогу директора.

У оквиру Одјељења за управљање одузетом имовином обављају се  стручни и други послови који се односе на управљање одузетом имовином стеченом извршењем кривичног дјела, предметима кривичног дјела из чл. 62. Кривичног закона Републике Српске, имовинском користи прибављеном кривичним дјелом из члана 94. до 96. и имовином датом на име јемства у кривичном поступку, вршење стручне процјене одузете имовине стечене извршењем кривичног дјела, предузимање мјера и активности на складиштењу, чувању и продаји одузете имовине стечене извршењем кривичног дјела, вођење евиденције о имовини којом управља и о судским поступцима у којима је одлучивано о таквој имовини, учествовању у пружању правне помоћи и обуци државних службеника у вези са одузимањем имовине стечене извршењем кривичног дјела и  обављање других послова у складу са Законом о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела.​

Одсјек за правне и опште послове

Руководилац  одсјека:

ИВОНА СТОJИСАВЉЕВИЋ

Тел:   +38751 456 500
Факс: +38751 456 504
Е-mail: i.stojisavljevic@auio.vladars.rs
Адреса: Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Опис послова: руководи и организује рад у одсјеку, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада одсјека, планира, координира и надзире рад непосредних извршиоца, припрема план едукације државних службеника у Агенцији, прикупља и анализира податке везане за људске ресурсе, води припремне активности у вези дисциплинског поступка запослених, обавља послове нормативне дјелатности који се односе на припрему и израду интерних подзаконских аката из надлежности Агенције, сачињава годишњи план рада Агенције и  извјештај о раду Агенције, сарађује са другим унутрашњим организационим јединицама у циљу извршавања послова и задатака из дјелокруга одсјека и обавља друге послове и задатке по налогу директора.

Одсјек за  правне и опште послове обавља послове нормативне дјелатности који се односе на припрему и израду подзаконских аката из надлежности Агенције, припрема план едукације државних службеника у Агенцији, води евиденцију кадрова и припрема податке за системску обраду података, припрема приједлоге рјешења из радних односа, припрема активности у вези са дисциплинским поступцима запослених, прикупља и анализира податке везано за људске ресурсе, обавља стручн

Одсјек за финансије и рачуноводство

Руководилац одсјека:

Ивана Ћулум

Тел:   +38751 456 500
Факс: +38751 456 504
Е-mail: i.culum@auoi.vladars.rs
Адреса: Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Опис послова: руководи радом одсјека, стара се о законитом, намјенском и планском трошењу расположивих финансијских средстава Агенције, руководи и организује рад по плану и утврђеним приоритетима у одјељењу,  стара се за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга одсјека, усмјерава, надзире и пружа стручну помоћ запосленима у одсјеку у вези са извршавањем задатака, обавља најсложеније послове из дјелокруга одсјека, сарађује  са Министарством финансија-Сектор за трезор везано за реализацију буџета агенције, контролише реализацију финансијских оквира према важећим прописима, сачињава све потребне нацрте, предрачуне и приједлоге везано за финансирање, плате, буџет и ребаланс у Агенцији, континуирано прати расположива средства и даје приједлоге и захјеве за потребне реалокације средстава, контролише усаглашеност главне књиге и помоћне књиге, аналитичких и синтетичких евидеција, синетичких и субаналитичких конта, прати годишње извршење буџета, сачињава годишње извјештаје, те учествује у изради извјештаја  о раду Агенције, сарађује са Главном службом за ревизију  јавног сектора  и осталим контролним органима, контролише обрачун плата и осталих личних примања, прати и анализира трошкове Агенције, учествује директно у припреми инструкција и смјерница за израду захјева буџетских корисника и ребаланса буџета, учествује у изради правне регулативе везане за рад одсјека, даје стручна мишљења из области финансија и рачуноводства испред одсјека, прати законску регулатуву за цјелокупну област одсјека и припрема правце даљег рада, врши анализу рада запослених у одсјеку, те врши и друге послове по налогу директора.

Одсјек за финансије и рачуноводство стара се о законитом, намјенском и планском трошењу финансијских средстава Агенције, анализира трошкове Агенције, прати заједно са  Министарством финансија – Сектор за трезор  реализацију буџета, организује непосредно спровођење прописа из области финансијског пословања Агенције, врши контролу – ликвидирање финансијске документације прије исплате, организује извршење најсложенијих финансијско-материјалних послова у вези са обезбјеђењем и располагањем буџетских средстава, даје налоге за књижење финансијско и материјално-књиговодствене  документације, врши обрачун амортизације, припрема приједлоге буџета, обавља послове прибављања статистичких података о стању у свим појединим секторима.