Oглас за јавну продају трајно одузете покретне имовине

На основу Одлуке Владе Републике Српске број 04/1-012-2-3492/22 од 21.09.2022.године („Службени гласник Републике Српске“ број 97/22), Агенција за управљање одузетом имовином објављује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ТРАЈНО ОДУЗЕТЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

 

 1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

 

Предмет продаје су путничка моторна возила, трајно одузета правоснажним судским одлукама и која су у складу са одредбама члана 65. став 1. Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) постала својина Републике Српске, са подацима како слиједи:

 

 • Аутомобил марке Opel ascona, посљедња регистарска ознака Ј94-К-675, број шасије W0L000086E1343807, број мотора 18Е14136836, 1984. година производње, 1.8 бензин- ЛПГ, стање километар сата 02693, возило одјављено из евиденције регистрованих возила дана 12.03.2020. године – почетна цијена 643,00 КМ.
 • Аутомобил марке „Fiat punto“, посљедња регистарска ознака Ј87-Е-326, број шасије: ZFA18800000597647, број мотора: 188A40001694913, година производње 2003, стање километар сата 294612, 1.2 бензин, возило одјављено из евиденције регистрованих возила дана 18.08.2021. године – почетна цијена 811,00 КМ.
 • Аутомобил марке „Volkswagen passat“, посљедња регистарска ознака К29-Е-119, број шасије: WVWZZZ3BZYE070318, број мотора: AHH024200, година производње 1999, стање километар сата 278312, 1.9 дизел, возило одјављено из евиденције регистрованих возила дана 22.09.2021. године – почетна цијена 1350,00 КМ
 • Аутомобил марке „SAAB 9000“, посљедња регистарска ознака О94-Е-524, број шасије: YS3CC68B4R1011077, број мотора: B23414A00R119680, година производње 1993, стање километар сата 238420, 2.3 бензин, одјављен 17.05.2013. године – почетна цијена 817,00 КМ.

 

 1. НАЧИН ПРОДАЈЕ

 

 • Продаја возила извршиће се јавним надметањем, методом прикупљања затворенх писаних понуда, по начелу „виђено-купљено“, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца по питању квалитета и недостатака предмета продаје.
 • Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цијена за предмет продаје из благовремене, уредне и прихватљиве понуде, која не може бити мања од почетне цијене продаје. Ако двије или више благовремених, уредних и прихватљивих понуда садрже исту највишу понуђену цијену, предност има лице које је раније доставило понуду, по датуму и времену приспијећа понуде са пријемног штамбиља Агенције.
 • Сва заинтересована физичка и правна лица могу доставити понуду.
 • Запослени у Агенцији за управљање одузетом имовином и чланови њихове уже породице не могу бити понуђачи на јавном надметању.
 • Возило које је предмет продаје може се разгледати у магацину Агенције који се налази у Бања Луци, Улица Вељка Млађеновића бб (круг пословне зоне „Инцел“) сваког радног дана, између 11 и 14 часова, уз обавезну претходну најаву на број телефона 051/456-500 или на e-mail auoi@auoi.vladars.net .

 

 

 

 1. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 • Понуде попуњене на обрасцу достављају се поштом или лично на адресу Агенције за управљање одузетом имовином, Улица Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.
 • Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ АУТОМОБИЛА“
 • Крајњи рок за достављање понуда је 02.12. године у 15.00 часова, укључујући и понуде које се достављају поштом.
 • У прилогу обрасца понуде, физичка лица достављају: доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита.
 • У прилогу обрасца понуде, правна лица достављају: доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, оригинал или овјерену копију извода из регистра пословних субјеката, не старијег од 30 дана.
 • Понуде се достављају посебно за свако возило, односно предмет продаје.

 

 1. УПЛАТА ДЕПОЗИТА

 

 • За учествовање на јавној продаји уплаћује се депозит на рачун посебних намјена Агенције број 555-090-00412200-26 код „Нове банке“ а.д. Бања Лука (Сврха уплате: депозит за учествовање у јавној продаји).
 • Депозит се уплаћује за свако возило односно предмет продаје посебно у износу од:
 • 60,00 КМ за возило под бројем 1.1.
 • 80,00 КМ за возило под бројем 1.2.
 • 130,00 КМ за возило под бројем 1.3.
 • 80,00 КМ за возило под бројем 1.4.
  • У року од три дана од дана окончања поступка јавне продаје уплатиоцу ће се вратити уплаћени депозит на рачун назначен у образцу пријаве, уколико не буде проглашен за најбољег понуђача.
  • Уплатиоцу депозита који буде проглашен за најбољег понуђача уплаћени депозит ће се урачунати у купопродајну цијену.
  • Уплатиоцу неће бити враћен депозит ако у року од три дана од дана пријема обавјештења да је изабран као најбољи понуђач не приступи закључењу уговора или ако не уплати купопродајну цијену умањену за износ уплаћеног депозита најкасније три дана од дана потписивања уговора.

 

 1. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 

 • Јавно отварање понуда обавиће посебно формирана комисија Агенције дана 05.12. године у 09.00 часова у сједишту Агенције у Бања Луци, Улица Вељка Млађеновића бб.
 • Сви понуђачу који су доставили благовремене и уредне понуде, односно њихови овлаштени представници могу присуствовати јавном отварању понуда уз предочавање личне карте на увид. И без њиховог присуства комисија ће обавити поступак отварања понуда.
 • Комисија уопште неће разматрати понуде које су неблаговремене и неуредне.
 • Током јавног отварања понуда комисија неће даље разматрати ни понуду која не садржи услов прихватљивости, односно, која је неразумљива и не садрже потребне податке, која у прилогу не садржи доказ о уплати депозита и друге потребне прилоге, као и понуду са износом нижим од утврђене почетне цијене продаје.
 • Комисија ће утврдити ранг листу понуђача који су доставили благовремене, уредне и прихватљиве понуде и прогласити најбољим понуђача са највишом цијеном.
 • Ако буде више благовремених, уредних и прихватљивих понуда са истим износом понуђене цијене, комисија ће прогласити за најбољег понуђача оног који је раније доставио понуду, по датуму и времену приспијећа понуде са пријемног штамбиља Агенције.
 • Ако се на оглас за јавну продају пријави само један понуђач са благовременом, уредном и прихватљивом понудом, тај ће бити проглашен за најбољег понуђача.

 

 1. ОБАВЕЗЕ КУПЦА

 

 • Купац ће бити позван да у року од три радна дана након што буде обавијештен да је проглашен за најбољег понуђача приступи закључењу уговора, те да најкасније у року од три радна дана од дана потписивања уговора уплати износ купопродајне цијене умањен за износ уплаћеног депозита на на рачун посебних намјена Агенције 555-090-00412200-26 код „Нове банке“ а.д. Бања Лука.
 • Ако у року од три дана од дана потписивања уговора не уплати износ купопродајне цијене умањен за износ уплаћеног депозита сматраће се да је одустао од куповине и неће му се вратити уплаћени депозит.
 • Предмет продаје Агенција ће предати купцу радним даном, након достављања доказа о уплати купопродајне цијене.
 • Купац сноси све обавезе, односно трошкове код преузимања возила и преноса власништва.
 • Ако најбољи понуђач не приступи закључењу уговора или не уплати купопродајну цијену умањену за износ уплаћеног депозита, Агенција ће позвати другопласираног понуђача да закључи уговор о купородаји, ако такав буде постојао.

 

 1. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦЈЕ

 

 • Текст јавног огласа, Образац понуде и Образац изјаве о губитку права на враћање депозита могу се преузети на интернет страници Агенције auoirs.net или непосредно на писарници Агенције.
 • Све додатне информације могу се добити сваким радним даном на број телефона 051/456-500, и-мејл auoi@auoi.vladars.net или непосредно у Агенцији.

 

 

Број: 08/3.01/790-84/22 ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ
 
Датум: 22.11.2022. године Свјетлана Кусић

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Преузмите образце кликом на исте:

Образац изјаве о губитку депозита

Образац понуде

Оглас ПДФ

Други оглас

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.